Ook doden verdienen voldoende aandacht

“Als stad Sint-Truiden besteden we heel wat aandacht aan de gewijzigde begrafeniscultuur.
We zoeken hierbij een goed evenwicht tussen gebruiken, gewoonten en tradities en culturele en maatschappelijke veranderingen.”, zeggen schepen van kerkhoven Filip Moers en burgemeester Ludwig Vandenhove.

Sint-Truiden telt in totaal 22 begraafplaatsen.
Op 17 ervan worden nog regelmatig begravingen uitgevoerd.

“Omdat wij het als stadsbestuur belangrijk vinden dat de Sint-Truidense inwoners begraven kunnen worden in hun eigen omgeving, worden er regelmatig graven opgeruimd. Zo komt er  plaats vrij voor nieuwe begravingen.”, zeggen schepen van kerkhoven Filip Moers en burgemeester Ludwig Vandenhove. 

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 19 december 2011 werd beslist om in totaal 229 grafstenen op diverse kerkhoven op te ruimen.
Het gaat over kapotte en oude grafstenen waarvan de concessie verlopen is.

Op sommige kerkhoven biedt dit onvoldoende mogelijkheden op termijn en daarom is het nodig om sommige begraafplaatsen uit te breiden.
Om die reden werd een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Ruimtelijke knelpunten’ opgestart.
In dit plan zijn er uitbreidingen voorzien voor de volgende kerkhoven: Ordingen (verwerven van privé-grond voor de uitbreiding van de begraafplaats langs de Kruiskapelstraat), Velm (langs de Langstraat) en Zepperen (langs de Zwartweidestraat).
In Brustem is een uitbreiding aan het huidig kerkhof niet meer mogelijk.
Een 5-tal mogelijke locaties werden onderzocht en de voorkeur gaat uit naar een nieuwe begraafplaats  tussen de Lenaertstraat, de Geelstraat en de Tomstrraat.
In een eerder goedgekeurd RUP ‘Dorpengeheel Engelmanshoven, Groot-Gelmen en Gelinden’ werd een aanzienlijke uitbreiding in Engelmanshoven en een beperkte uitbreiding in Groot-Gelmen reeds vastgelegd.

Net zoals algemeen in België en Vlaanderen stijgt het aantal crematies in Sint-Truiden.
In 2010 werden in België  50.809 lichamen gecremeerd.
Dat zijn er ongeveer 1.500 meer dan in 2009, zoals uit cijfers van de federale overheidsdienst (FOD) Economie, Kleine Middelgrote Onderneming (KMO), Middenstand en Energie blijkt.
De laatste 10 jaar steeg het aantal crematies in België met 42 procent.
Tussen 2009 en 2010 nam het aantal crematies in het Vlaams Gewest toe met 2,9 procent.

(www.vandaag.be)

Als we de cijfers analyseren van de cultuur qua begravingen in de voorbije 15 jaar in Sint-Truiden, stellen we vast dat het aantal crematies zeker de laatste jaren spectaculair stijgt.”, zeggen schepen van kerkhoven Filip Moers en burgemeester Ludwig Vandenhove.

Meer dan 10 jaar geleden werd een kwart van de overledenen gecremeerd.
In 2011 is dat aantal gestegen naar de helft. 

Omwille van deze tendens zal minder begraafruimte moeten voorzien worden en zal er meer moeten geïnvesteerd worden in columbaria.”, aldus schepen Filip Moers.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van het aantal overlijdens en van de evolutie tussen begravingen en crematies over alle begraafplaatsen in Sint-Truiden.

- gedurende de periode 1997-2001: 960 overlijdens
724 begravingen (75,4%) en 236 crematies (24,6%);

- gedurende de periode 2002-2008: 2638 overlijdens
1645 begravingen (62,3%) en 993 crematies (37,7%);

- gedurende de periode 2009-2010: 828 overlijdens
471 begraven (56,9%) en 357 crematies (43,1%);

- gedurende het jaar 2011: 420 overlijdens
217 begraven (51,6%) en 203 crematies (48,4%). 

 

De verhouding crematies in het centrum ten opzichte van de deelgemeenten is 53% tegen 47%.
Dankzij deze gegevens heeft het stadsbestuur een beter beeld op de te nemen maatregelen voor de aanpassing en/of uitbreiding van sommige begraafplaatsen.

In 2012 worden er eveneens werken uitgevoerd op verschillende begraafplaatsen. Zo kozen we voor een globale aanpak van de begraafplaats te Zepperen. Dit betekent ondermeer: de aanleg van verharde paden, het verwijderen en vervangen van bomen en het plaatsen van zitbanken en eenvormige afvalbakken.
Op alle begraafplaatsen worden er urnenkelders geplaatst.

“Voorlopig hebben wij nog niet geopteerd voor eenvormige graven op kerkhoven, zoals dit al het geval is in sommige gemeenten en steden.
De visie hierachter is, buiten het visuele en het aspect qua ruimtelijke ordening, dat iedereen na en in de dood gelijk is. Indien hier voldoende politieke draagwijdte voor is, zullen we hier bij de toekomstige aanleg van kerkhoven, al dan niet op sommige plaatsen, ook naartoe gaan. Maar we hebben evenzeer begrip en respect voor de visie van de inwoners, die een situatie waarbij oude en opgeruimde graven tussen elkaar liggen, maar die een bepaald, zelfs een beetje chaotisch, beeld geven en een zekere rust uitstralen.
Ik heb dit nog een aantal personen horen zeggen bij hun bezoek aan het kerkhof op dinsdag 1 november 2011.”, zegt
Ludwig Vandenhove.

“Nog maar eens een bewijs dat de sp.a de stad Sint-Truiden met een visie bestuurt.”, besluiten Filip Moers en Ludwig Vandenhove.
“Sedert 1 januari 1995 zit de bevoegdheid kerkhoven ononderbroken bij de sp.a.”