PLOT moet krijgen waar het recht op heeft!

Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT) krijgt voor 2017 108 349,00 euro aan toegezegde  subsidies niet  van de federale overheid, voor de laatste 5 jaar (vanaf 2013) loopt dit al op tot 372 293,48 euro.

“Dit kan niet”, zei gedeputeerde van Veiligheid Ludwig Vandenhove op Televisie Limburg (TVL) op dinsdag 20 juni 2018.
“De veiligheidsscholen krijgen een opdracht, voeren die uit, maar worden er dan niet voor betaald. Dezelfde politici en de NVA, die de provincies willen afschaffen, laten diezelfde provincies wel taken uitvoeren zonder dat er geld tegenover staat.
Hoe hypocriet kan je zijn?
De federale overheid werft (gelukkig) politieagenten aan, stuurt ze naar de politiescholen om ze op te leiden, maar betaalt er niet (volledig) voor.

Alle Vlaamse veiligheidsscholen hebben deze situatie aangekaart bij minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon via een brief, die u hieronder vindt.

Aan de heer Jan Jambon                                                                                                                                                                               12 juni 2018
Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid
Vice-Premier
Wetstraat 2
1000 BRUSSEL

Betreft: Financiering van het politieonderwijs – budgetjaar 2017
Redactie: Vergadering van algemeen directeurs van de provinciale veiligheidsscholen

Geachte heer Minister

Alle erkende politiescholen ontvingen op 29 mei 2018 een mail van de Federale Politie (Directie van het personeel - DGsR/DRP/PLIF-Finance) met de afrekening van het saldo 2017 met betrekking tot de federale subsidies voor onze opleidingen. Er wordt hierin, naar analogie van 2013 en 2014 terug melding gemaakt van het feit dat het budget dat ter beschikking staat van de federale politie niet toereikend is om alles te kunnen subsidiëren.

Wij stellen volgende zaken vast:

  • de Inspecteur van Financiën heeft beslist om het bedrag lineair te verminderen, per school circa 108.000 EUR, zo’n forse én lineaire vermindering is onbegrijpelijk;
  • er wordt verwezen naar een onvoldoende federaal budget, terwijl er minder aspirant-inspecteurs moesten worden opgeleid dan oorspronkelijk voorzien;
  • er is totaal geen transparantie ten aanzien van de bestemming van de federale middelen, noch in 2017 noch in de jaren daarvoor; m.a.w. waarom moet dit tekort op het globale budget ten laste worden gelegd van de scholen?
  • we krijgen opnieuw ex post – meer dan vijf maanden na afloop van een werkingsjaar – het bericht dat we minder subsidies krijgen dan voorzien. En dit terwijl gedurende 2017 regelmatig op het College Directeurs door de scholen werd gepolst naar de toereikenheid van het budget. Er werden geen tekorten verwacht, was de mededeling …
  • de scholen kunnen op deze manier onmogelijk een behoorlijk en stabiel financieel beleid voeren.

De scholen hebben zich altijd geëngageerd om kwalitatief politieonderwijs te organiseren en willen dit in de toekomst blijven doen. Vandaar dat we actief participeren in de projectgroep en onderliggende werkgroepen voor het nieuwe politieonderwijs (diplomaonderwijs).

Maar U moet begrijpen dat dit na het tekort van 2013 en 2014 terug een zware financiële opdoffer is voor de scholen. Telkenmale moeten wij dit machteloos en retroactief ondergaan zonder enige controle of grip op de situatie te kunnen nemen. De scholen kunnen op geen enkel vlak financiële compenserende maatregelen nemen.

Reeds diverse malen werd beloofd om op korte termijn een beheersovereenkomst met de scholen op te stellen, zodat de scholen voor een meerjarenperiode weten hoeveel aspiranten moeten worden opgeleid en wat het bedrag van federale betoelaging zal zijn. Dergelijke beheersovereenkomst is er nog altijd niet, ondanks het feit dat wij als provinciale scholen zelf een voorstel van overeenkomst hebben overgemaakt.

Deze vraag herhalen we dus opnieuw. Zeker als binnenkort het politieonderwijs wordt hervormd, moeten de financiële consequenties worden vertaald in een faire beheersovereenkomst, gebaseerd op een transparant inzicht in de totale financiering van het politieonderwijs (provinciale scholen, de nationale politieacademie ANPA, en andere uitgaven ter zake).

Mogen wij u vragen om een specifieke werkgroep op te laten starten (desgevallend binnen de projectgroep van de hervorming van het politieonderwijs) en deze ook een duidelijk mandaat te geven om te komen tot een faire en redelijke financiering van de politiescholen. Wij zijn uiteraard bereid om ook hieraan constructief mee te werken.

Hoogachtend,

Hans Desmyttere                                                                                                                                              Jos De Boeck
Algemeen Directeur                                                                                                                                        Algemeen Directeur

POV                                                                                                                                                                        PIVO

Koen Milis                                                                                                                                                            Annemie Moons
Algemeen Directeur                                                                                                                                        Algemeen Directeur

CAMPUS VESTA                                                                                                                                                 PAULO

Jacky Vastmans
Directeur

PLOT

U kan de reportage van TVL – nieuws van 19-06-2018 hier bekijken.

 

Zie ook Limburg krijgt een opleidingscentrum voor reddingshondenhonden van 14-06-2018 en  Provincie bouwt nieuwe oefenhal voor het PLOT van 21-04-2018 op deze website.