Provinciecommando’s moeten blijven!

 

 

“Provinciecommando’s moeten blijven, zeker in een tijd dat het leger zich nog meer OPEN moet opstellen ten opzichte van de maatschappij”, aldus
Ludwig Vandenhove, voorzitter van de commissie Landsverdediging van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, naar aanleiding van zijn bezoek aan het Defensiehuis Limburg - Provinciecommando in Hasselt op dinsdag 22 april 2008.

"Zij moeten bovendien zichtbaar zijn voor het grote publiek en blijven dan ook best, samen met de informatiecentra en het Gewestelijk bureel van de Sociale Dienst, gesitueerd in steden in plaats van te verhuizen naar kazernes. Het zou de drempel alleen maar verhogen voor het publiek en voor geïnteresseerde kandidaten", zegt
Ludwig Vandenhove.

Defensiehuis Limburg

 

Buiten de traditionele functies van de provinciecommando’s pleit Ludwig Vandenhove voor de uitbouw en/of uitwerking van twee bijkomende taken.

 

 

Op de eerste plaats is er de hervorming van de civiele veiligheid.
“Limburg zal ingedeeld blijven in 3 brandweerzones met daarbovenop een aanvullend protocol voor samenwerking. Wat mij betreft, moeten ook de civiele bescherming en het leger in zo'n globaal provinciaal plaatje passen onder leiding van de gouverneur”, aldus
Ludwig Vandenhove.

Het leger kan in bepaalde omstandigheden, denk bijvoorbeeld vorig jaar aan de bestrijding van de processierups, heel functioneel optreden bij bepaalde gebeurtenissen.
“Waarom ook niet komen tot een verdere, zelfs structurele samenwerking tussen brandweerkorpsen en de militaire brandweer op bepaalde basissen?”, aldus
Ludwig Vandenhove. “Als burgemeester ga ik dit onder andere onderzoeken voor de brandweer op de militaire basis van Saffraanberg en de gewestelijke brandweer Sint-Truiden.”

Het provinciecommando kan de gouverneur bijstaan in de verdere uitwerking en operationalisering van deze taak.

 

 

 

 

 

Ten tweede is er de praktische en materiële ondersteuning van de oud-strijdersverenigingen en alle andere organisaties, die zich met de vredesboodschap bezig houden.
“Defensie moet wat mij betreft, ook gezien de veranderende internationale context, nog meer met vrede bezig zijn dan dat nu al het geval is”, zegt
Ludwig Vandenhove. “Een minister van Defensie moet ook minister van vrede zijn!”.

Gezien de gevorderde leeftijd van de meeste leden van oud-strijdersverenigingen moeten deze in hun werking ondersteund worden.
“Plaatselijk moet dit gebeuren door steden en gemeenten, zoals wij dit bijvoorbeeld in Sint-Truiden doen, provinciaal kan dit door de provinciecommando’s en nationaal door het Instituut voor Veteranen (NIOOO)", aldus
Ludwig Vandenhove.

“De vredesboodschap in brede context (op vele plaatsen in de wereld, maar ook bij ons in België en Vlaanderen) is actueler dan ooit en het is de prioritaire taak van een democratische overheid om hier aandacht voor te hebben en er voldoende financiële middelen voor uit te trekken”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Het is ook dringend noodzakelijk dat hier enige coördinatie in gebracht wordt, zodanig dat we ook weten waar de politieke verantwoordelijkheid ligt”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Nu is deze bevoegdheid immers onduidelijk verdeeld over gemeenschappen en gewesten en de federale overheid en wordt er vaak naar mekaar gewezen. Ik pleit voor een duidelijk omschreven taak voor het Instituut voor Veteranen in dit kader met aanvullend een protocol met de gemeenschappen en gewesten. Dan zou je geen discussies krijgen of oud-strijdersverenigingen of scholen al dan niet nog de bussen van het leger mogen gebruiken of zou je tenminste de politieke verantwoordelijkheid duidelijk kunnen leggen.
In Franstalig België is hier trouwens heel wat meer aandacht voor met dito financiële middelen”, volgens Ludwig Vandenhove.

 

 

Naast deze nieuwe functies moeten de provinciecommando’s hun traditioneel takenpakket blijven uitvoeren, in nauwe samenwerking met de informatiecentra, die instaan voor de rekrutering.

 

 

"De taken van deze provinciecommando's zouden ook best beter structureel geïncorporeerd worden in een wettelijk kader. Nu hangt hun werking immers te zeer af van individuen en/of ze al dan niet initiatieven nemen", aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.