Provincies: er tegenaan!

Het Limburgs provinciehuis te Hasselt

“Goed nieuws in het Vlaams regeerakkoord: de provincies blijven bestaan”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Maar voor het overige komt het woord provincies er niet of nauwelijks nog in voor.

Wil de Vlaamse regering hiermee ‘bewijzen’ dat provincies bestuursmatig niet meer nuttig zijn?
Het is nu aan de provinciebesturen om zich ‘te zetten’ en ‘zich niet te laten doen’.
Ik hoop dat ze niet dezelfde slaafse houding hebben als tijdens de vorige legislatuur. Ook nu immers vormen grotendeels dezelfde politieke partijen uit de Vlaamse regering de deputaties. (1)

De provinciebesturen en de Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP) moeten op elk deelbeleidsterrein nagaan wat de rol van de provincies kan zijn in functie van het regeerakkoord.
Het uitgangspunt moet zijn ‘wat niet verboden is, mag’. Bovendien moeten de provincies aandringen op een systematisch interbestuurlijk overleg, waarbij ze naast gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, intercommunales en andere lokale spelers betrokken zijn.
Buitenlandse voorbeelden kunnen hierbij inspirerend zijn.

In Limburg is er alleszins al een interne nota verspreid naar alle diensten toe waarin het Vlaams regeerakkoord vertaald wordt.
In feite zou dit werkdocument de basis moeten vormen voor een grondig debat in de deputatie en in de provincieraad voor de beleidsperiode van de nog komende 5 jaar.

Een afwachtende houding is niet aan de orde. Zo vind ik het niet goed dat de begroting 2020 en de beleidsnota’s pas in de Limburgse provincieraad van december 2019 zullen behandeld worden, vroeger gebeurde dat in november.
Reden: de deputatie wou wachten tot er duidelijkheid was vanuit de nieuwe Vlaamse regering wat er met de provincies zou gebeuren.
Dit is voor mij een te defensieve houding.

De provincies moeten precies via hun beleid bewijzen dat ze nuttig en zinvol zijn.”