Rekening houden met gemeenten

“Ja, ik vind dat hogere bestuursniveaus, zoals de Vlaamse regering of de deputatie, maximaal rekening moeten houden met beslissingen van gemeenten/steden, omdat zij het dichtst bij de burger staan.”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

“Als gedeputeerde doe ik dat consequent.
Het dossier van de milieuvergunning voor de vroegtijdige hernieuwing en uitbreiding van een varkensbedrijf in Meeuwen-Gruitrode is daar weer een mooi voorbeeld van.

De Vlaamse regering doet dat niet (altijd).

Ik heb dat nog eens  duidelijk en rechtsreeks gezegd tegen minister-President Kris Peeters tijdens de vergadering van de Taskforce van het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK) op vrijdag 6 december 2013.”

Hieronder vindt u het persbericht over de geweigerde milieuvergunning voor nv De Berger in Meeuwen-Gruitrode.

Milieuvergunning voor de vroegtijdige hernieuwing en uitbreiden van een varkensbedrijf in Meeuwen-Gruitrode op voorstel van gedeputeerde Ludwig Vandenhove geweigerd.

De aanvraag van nv De Berger voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor de vroegtijdige hernieuwing en uitbreiding van een varkensbedrijf te Meeuwen-Gruitrode werd op donderdag 5 december 2013 door de Limburgse deputatie geweigerd.

De aanvraag heeft betrekking op de hernieuwing en uitbreiding van de milieuvergunning van een varkenshouderij waarbij het aantal dieren toeneemt van 2.929 varkens tot 10.200 vleesvarkens en 4.400 biggen. Daarnaast is er een mestscheider gepland.

Het advies van het college van burgemeester en schepenen van Meeuwen-Gruitrode was ongunstig omwille van de schaalvergroting, de geurhinder en de geluidshinder. Daarnaast wordt hinder verwacht op het vlak van mobiliteit.
Tijdens het openbaar onderzoek werden 129 individuele bezwaren, een bezwaar van Natuurpunt en een van de Limburgse Milieukoepel ingediend.

Deze bezwaren hadden betrekking op geurhinder, hinder door (fijn) stof en verkeersoverlast.

Op 18 november werd de stedenbouwkundige vergunning werd door het schepencollege geweigerd aldus burgemeester Lode Ceyssens.

Ondanks het unaniem gunstig advies van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC) heeft de deputatie de milieuvergunning toch geweigerd.
Het ongunstig advies van het college van burgemeester en schepenen, en de bezwaren van de buurt hebben de doorslag gegeven.”, zegt gedeputeerde voor leefmilieu en natuur Ludwig Vandenhove.

De gewenste uitbreiding werd reeds in 2010 aangevraagd en werd zowel in eerste aanleg door deputatie als in beroep door de minister geweigerd.

 

Zie onder andere Varkenshouderij mag niet uitbreiden. Het Belang van Limburg, 07-12-2013, p. 30. Ook provincie tegen megavarkensstal. Het Laatste Nieuws, 07-12-2013, p. 35.

Zie ook Kiekoet: wat? Wie? Waar? van 04-11-2013 en Wat is er toch van de (gemeente)politiek geworden? van 05-12-2013 op deze website.