“Ja, ik vind dit erg!”

“Ja, ik vind dit erg, dit doet mij persoonlijk pijn.”, zegt sp.a-gedeputeerde Ludwig Vandenhove over de 50 afvloeiingen, die bij de provincie Limburg moeten gebeuren nadat de Vlaamse regering bij het opstellen van de begroting 2014 zomaar besliste om bijkomend te besparen binnen het Provinciefonds, hetgeen voor Limburg neerkomt op 3,5 miljoen EUR.
Na zovele bedrijfssluitingen en -afslankingen, nu dit.

Ik trek mij dit persoonlijk aan, niet omdat ik met het provinciale niveau getrouwd ben, wel omdat dit allemaal past binnen een neo-liberaal beleid, waarbij de overheid systematisch afgebouwd wordt. Bovendien zit achter elke afdanking een persoonlijk en/of familiaal verhaal. En ondertussen stijgen alle indicatoren qua armoede en blijft werk hebben de beste manier om niet in de armoede terecht te komen.
Ik zal mij op mijn manier blijven verzetten tegen dit neo-liberaal verhaal dat sluipend (hoewel!) ons sociaal-economisch en maatschappelijk model aan het worden is (1).
Het begint allemaal bij de waanzinnige besparingsdrang binnen de Europese Unie en alle overheden, die (moeten) volgen. En als Socialisten proberen wij dan te redden wat er nog te redden valt, maar ik word er stilaan moedeloos van.
Sommige structuren en overheden worden financieel zo beknot in hun werking dat ze niet meer (goed) kunnen werken en dat de neo-liberalen uiteindelijk gelijk krijgen (‘self fulfilling prophecy’): schaf ze af en laat de privé het doen!

Hieronder vindt u de perstekst, die de Limburgse deputatie verspreid heeft over de begroting 2014  en waar ik volledig achtersta. Maar dit belet mij niet bij heel deze aangelegenheid een aantal persoonlijke beschouwingen te maken:

-buiten het formele vakbondsoverleg, moet het personeel de kans krijgen om te zien dat de deputatie er alles aan gedaan heeft om elders te besparen dan op personeel. Bovendien nodig ik hen uit om alternatieve, weliswaar realistische voorstellen te doen.
Ter volledigheid: de volledige besparing uit het Provinciefonds verrekenen op de rug van het personeel zou een verlies van 87,5 jobs betekenen.
Ik ben even lang lid van de Socialistische vakbond als van de Socialistische partij (zo ging dat vroeger: één bode, die aan huis kwam en die ‘alle zegeltjes’ bij had en ‘plakte’).
Het zou nog al hypocriet zijn van mij om nu het standpunt van de vakbonden niet te begrijpen en er mij niet te kunnen in inleven. En ik ben nooit zomaar lid van een organisatie!;
-personeelsleden, die getroffen worden, zullen persoonlijk begeleid worden om via outplacement aan een andere job te geraken. Maar realisme qua resultaten is hier geboden;
-ik ben het volledig eens met CD&V-collega Frank Smeets als hij zegt “Cynisch: we geven via SALK 50 miljoen uit aan nieuwe jobs terwijl we zelf mensen op straat moeten zetten” (2).
Ik vind dat wij als gedeputeerden niet aan cynisme moeten doen en daar onder elkaar openlijk nog eens moeten over praten.
Hoe snel garanderen al die ‘specialisten’ van het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) de eerste 50 echte nieuwe arbeidsplaatsen?;
-wanneer zal het voor de privé-sector genoeg zijn? En de bankencrisis: waren en zijn dat geen ‘grote privé-managers? En de kritiek in het SALK-rapport over de ondernemerswereld? En het zogeheten ondernemersplatform (‘het oorlogskabinet’) (3) dat geleid wordt door ondernemer Urbain Vandeurzen, die voorzitter is van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen (GIMV), die participeert in BARCO, waarin hij ook persoonlijk investeert.
Op zijn zachtst uitgedrukt ‘een ongemakkelijke situatie’ (4).
Als je het mij vraagt, zal het voor (sommige) ondernemersorganisaties NOOIT genoeg zijn, alleen maar als het MEER OPBRENGT (MEER WINST!).
Tewerkstelling van migranten, oudere werklozen en probleemjongeren, selectieve loonvoordelen bij de aanwerving van moeilijke doelgroepen op de arbeidsmarkt, nu weer het compromis over het eenheidsstatuut, etc.
Neen, altijd maar diezelfde moe gedraaide plaat: te hoge loonkosten.
Wanneer stellen zij eens een concreet alternatief voor in plaats van altijd maar af te breken?
Zijn niet niet enkel mini-jobs, zoals in Duitsland, hun einddoelstelling?
Ik heb het hier niet over de vele (kleinere) ondernemers en zelfstandigen, die hard werken voor hun eigen inkomen en die geen tijd of geld hebben om regelmatig te gaan ‘netwerken’ op evenementen van ondernemersorganisaties. Zij denken meer dan wie ook aan de koopkracht van de mensen, van hun klanten, zoals nu de personen, die getroffen worden door de afvloeiingen bij ons bij de provincie Limburg;
-nogmaals: ik ben niet met het provinciale niveau getrouwd, maar is het nu zo moeilijk om als grote mensen (en politici) onder mekaar te zeggen dat Vlaanderen, en zeker de N-VA, het provinciale niveau weg wil in plaats van dat te doen via sluipende besluitvorming en/of via ‘een dief in de nacht’.
Deze vertoning doet de politiek in het geheel geen goed en de getroffen personeelsleden hebben daar echt geen boodschap aan.
Zij zijn hun werk kwijt zoals tegenwoordig zovelen;
-na de provincie volgen de gemeenten.
Minister Geert Bourgeois was duidelijk tijdens de onderhandelingen voor de begroting 2014 van de Vlaamse regering: ofwel besparen op het Gemeentefonds, ofwel op het Provinciefonds, zoals nu is gebeurd.
Vlaanderen telt!;
-de ondergeschikte besturen in Vlaanderen, gemeenten/steden en provincies, zouden beter samenwerken tegen deze tendens in plaats van zich te laten verdelen.
Waarom geen betere samenwerking tussen de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de Vlaamse Vereniging van Provincies (VVP) en misschien (op termijn) zelfs een fusie tot één instelling met afzonderlijke afdelingen(zonder jobverlies!)?;
-als iedereen eens nagaat en stilstaat hoeveel familieleden en/of personen uit de buurt of de kennissen- of vriendenkring (on)rechtstreeks bij het ene of andere overheidsniveau of in de ene of andere gesubsidieerde sector werken, zou er minder kritisch over ‘die ambtenaren’ gedaan worden.
Ja, dit is een oproep en is niet tegengesteld aan mijn stelling dat ambtenaren hun werk goed moeten doen en dat de overheid beter moet gaan werken. Dat laatste maakt precies dat ook ik mij nog al eens kwaad maak op diezelfde ambtenaren;
-neen, dit is geen wit-zwart verhaal, maar op wit-zwarte verhalen, die er elke dag bij de burger ingepompt worden, ook door de media, kan ik niet anders dan zo te reageren.  

De deputatie verspreidde onderstaande persbericht op vrijdag 27 september 2013 dat werd toegelicht op een persconferentie.

Deputatie zet de tering naar de nering

De afgelopen dagen bereikte de deputatie van de provincie Limburg een principieel akkoord over het budget voor 2014 en de financiële meerjarenplanning voor de jaren 2014-2019.
Dit was geen gemakkelijke opdracht, omdat een begroting volgens de nieuwe spelregels van de Vlaamse Overheid (de Beleids- en Beheerscyclus: BBC) aan twee strikte voorwaarden moet voldoen.  Het resultaat op kasbasis moet jaarlijks positief zijn. En voor de gehele termijn moet ook de zogenaamde autofinanciering in orde zijn, wat wil zeggen dat er op het einde van de planningsperiode voldoende overschot moet zijn om de schuldenlast te kunnen betalen.
Tot dit jaar konden de opgebouwde reserves uit het verleden telkens ingebracht worden om de begroting sluitend te maken.  Dit kan nu niet meer. Ook al omdat de vrije beschikbare reserve van 50 miljoen euro wordt ingezet om het provinciale deel van SALK te financieren.
Daarbovenop kwam de beslissing van de Vlaamse Regering vorige week - zonder enig overleg - om het provinciefonds te verminderen met 3,5 miljoen euro voor Limburg.
Dit is een ferme streep door de rekening, die al zo krap was.
Wat zijn de grote lijnen van het budget 2014 en de meerjarenplanning, die nu verder in detail wordt uitgewerkt en in november aan de provincieraad wordt voorgelegd ter goedkeuring?
- De algemene provinciebelasting bedrijven wordt verminderd met 1 miljoen euro om het progressief tarief voor grote bedrijven af te vlakken.
- De andere belastingen worden niet verhoogd.
- Door de sluiting van Ford en toeleveranciers wordt vanaf 2015 een minderontvangst van 2,4 miljoen euro aan belastingen verwacht.
- Het investeringsritme van voorgaande jaren wordt aangehouden: ongeveer 10 miljoen euro per jaar in gebouwen en gronden, 5 miljoen euro per jaar in materiaal en groot onderhoud, 1,5 miljoen euro per jaar in Bokrijk. Vanaf 2017 wordt een bijkomende investering van 1 miljoen euro voorzien in Bokrijk.
- De investering in en het onderhoud van de waterlopen wordt met 2 miljoen euro verhoogd, omdat de provincie een groot aantal waterlopen van 3de categorie overneemt van de gemeenten. Dit ingevolge de bevoegdheidsherverdeling van de interne staatshervorming.
- Het personeelsbestand zal met ongeveer 50 eenheden verminderen in 2014 en verder zal er een geleidelijke en natuurlijke afbouw van het personeelsbestand gebeuren, doordat de volgende jaren het aantal pensioengerechtigden slechts voor de helft wordt vervangen.

Deze laatste beslissing is een moeilijke beslissing die nog verder moet worden uitgewerkt en besproken met leidinggevenden en personeel. Zij is het rechtstreekse gevolg van de eenzijdige vermindering van het provinciefonds met 3,5 miljoen euro.
Het provinciefonds werd voor Limburg reeds met netto 4,5 miljoen euro verminderd door de zogenaamde ‘verevening’. Dit is de compensatie door Vlaanderen voor het wegvallen van subsidies die de provincie ingevolge de interne staatshervorming niet meer mag uitkeren. Het gaat om subsidies aan individuen en subsidies aan organisaties die reeds door Vlaanderen worden gesubsidieerd. Op zich is dit een nul operatie, want wat de provincie minder krijgt uit het provinciefonds, moet ze ook niet meer uitkeren aan subsidies.
De extra vermindering van het provinciefonds met 3,5 miljoen euro is echter geen nul operatie. Die snijdt rechtstreeks in de werking van het provinciebestuur.
De deputatie heeft besloten om de besparingen in personeel, werking en subsidies te zoeken in die bevoegdheden die door de interne staatshervorming in hoofdzaak aan Vlaanderen of de gemeenten zijn toegemeten. Dit zijn bevoegdheden op het vlak van sport, cultuur, jeugd, welzijn, mobiliteit, ruimtelijke ordening en milieu. Maar ook het provinciaal communicatiebudget wordt quasi gehalveerd.
De interne staatshervorming had het doel om de verdeling van bevoegdheden tussen de verschillende bestuursniveaus te vereenvoudigen, met zo weinig mogelijk overlap en dubbel werk. De deputatie van Limburg wil deze hervorming consequent doorvoeren. Ze wil zich focussen op de taken waarvoor de provincies volgens de decreten en het bestuursakkoord wel nog een rol van betekenis kunnen en mogen spelen. En de deputatie wil nog meer als vroeger op deze vlakken de Limburgse gemeenten ondersteunen, want ook zij krijgen het steeds moeilijker.
Zo hopen we met een kleinere bezetting en met minder middelen en minder belastingen toch nog  een zinvol en efficiënt beleid te voeren in het belang van Limburg en de Limburgers.

  1. VERHAEGHE, P. De neoliberale waanzin. Flexibel, efficiënt en .. gestoord. VUBPRESS, 2012.
  2. Provincie schrapt 50 jobs. Het Belang van Limburg, 28-09-2013, p.8.
  3. "Dit oorlogskabinet moet Limburg toekomst geven". Het Belang van Limburg, 18-06-2013, p.14.
  4. Gimv-baas duikt op als Barco-investeerder. De Standaard, 25-09-2013, p.27.

 

Zie ook Europa is niet de boeman van 16-11-2012, Is er teveel overheidspersoneel? van 16-04-2013  en  Oorlogskabinet? van 18-06-2013 op deze website.

 

        

Tags: