Nieuw verkeerspark voor de provincie Limburg

Op dinsdag 14 februari 2017 werd het nieuwe verkeerspark van de provincie Limburg voorgesteld in de politieloods van de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken op het industrieterrein (voormalige militaire basis) in Brustem (Lichtenberglaan 1041).
Het is een gezamenlijk initiatief van de dienst Mobiliteit en Routenetwerken en de politieschool van het Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT).

De persvoorstelling gebeurde in aanwezigheid van de sp.a- gedeputeerden Jean-Paul Peuskens en Ludwig Vandenhove.

De eerste ‘gebruikers’ waren leerlingen van de Freinetschool Wijdeland in Brustem (Sint-Truiden).

“Een mooi project dat nog maar eens bewijst dat de provincie Limburg taken opvangt, die andere overheden omwille van financiële redenen afstoten”, zegt Ludwig Vandenhove.
In plaats van een theoretische politieke discussie te voeren over welk politiek niveau welke bevoegdheden nog mag uitoefenen, zou dat debat beter praktisch gevoerd worden.”

Hieronder vindt u de perstekst.  

  Provinciaal verkeerspark eerste stap naar Limburgs verkeersbelevingscentrum

Provincie neemt verkeerspark federale politie over na beslissing federale regering om educatie stop te zetten

De Limburgse politieschool PLOT en de dienst Mobiliteit en Routenetwerken van de provincie Limburg nemen het mobiele verkeerspark van de federale politie over.

“Het verkeerspark is altijd een zeer nuttig instrument geweest voor de verkeersopvoeding van onze jongeren in het vijfde en zesde jaar lager onderwijs. Dat mag niet verdwijnen, ook al besliste de federale regering het verkeerspark en verkeerseducatieprogramma van de federale politie stop te zetten. De praktische verkeersopvoeding die je kan bieden in het verkeerspark is onvervangbaar. Het helpt verkeersslachtoffers voorkomen en leert hen ook om later als volwassenen verkeerssituaties beter in te schatten en zo ongevallen te vermijden”, zeggen gedeputeerden Ludwig Vandenhove en Jean-Paul Peuskens.

Gedeputeerde Jean-Paul Peuskens: “Veilige fietspaden en oversteekplaatsen zijn belangrijk. Maar infrastructuuraanpassingen alleen volstaan niet om jongeren de veiligheid in het verkeer te garanderen die zij verdienen. Deskundige verkeersopvoeding is door het steeds drukkere verkeer meer dan ooit nodig. En het levert onmiddellijk winst in verkeersveiligheid op voor onze jongeren. Het is eigen aan kinderen dat zij de vaardigheden nog niet hebben die een zelfstandige verkeersdeelnemer nodig heeft om zich veilig te verplaatsen in het verkeer”.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove: Niet alleen zijn bij kinderen de vaardigheden, die nodig zijn om zich zelfstandig en veilig in het verkeer te begeven, volop in ontwikkeling. Kinderen verplaatsen zich ook meer dan andere leeftijdsgroepen als voetganger of als fietser, met een verhoogd risico op zware verwondingen. Er raken even veel jongeren tot 15 jaar gekwetst in het verkeer als voetganger of als fietser dan als passagier in een auto, terwijl het aantal ongevallen met wagens merkelijk hoger ligt dan het aantal ongevallen met fietsers of voetgangers. De ongevalsstatistieken bewijzen ook dat begeleiding van onze kinderen in het verkeer gunstige resultaten oplevert. De voorbije jaren is het aantal ongevallen gedaald. Dat geldt voor alle leeftijdscategorieën, maar de daling is bij de jongeren tot 15 jaar toch veel meer uitgesproken dan bij anderen.

Krachten bundelen

Reden genoeg voor het Limburgse provinciebestuur om in te zetten op verkeerseducatie in onze Limburgse basisscholen, nadat de Cel Educatie en Preventie (CEP) van de federale politie haar verkeerseducatieprogramma in Vlaanderen vorig jaar moest stopzetten op beslissing van de federale overheid.

De deputatie besliste om, mede op aangeven van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, het mobiele verkeerspark van de federale politie over te nemen en de dienstverlening rond het verkeerspark provinciaal verder te zetten zodat Limburgse lagere scholen hier gebruik van kunnen blijven maken. Om dit te realiseren hebben de dienst Mobiliteit en Routenetwerken van de provincie Limburg en de Limburgse politieschool (PLOT - Provincie Limburg Opleiding en Training) de handen in elkaar geslagen.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove: “De Limburgse politieschool PLOT heeft ervaring op het vlak van verkeerseducatie, en zal een gespecialiseerde medewerker inzetten om de verkeerseducatie tot bij de scholen te brengen. De dienst Mobiliteit en Routenetwerken staat in voor de coördinatie, de projectmiddelen,  de administratie en de vergoeding en uitrusting van vrijwilligers die de begeleidende politie-inspecteur bijstaan. Gemeenten stellen de nodige ruimte voor het verkeerspark tijdelijk ter beschikking en de Hogeschool PXL werkt een educatief pakket uit”.
De dienst Mobiliteit en Routenetwerken onderneemt in kader van het mobiliteitscharter al jaren tal van initiatieven voor scholen, omdat verkeers- en mobiliteitseducatie van groot belang is en best al in het basisonderwijs wordt voorzien. “Deze samenwerking past hierin en moet gratis blijven voor scholen, die nu al worden geconfronteerd met hoge facturen” aldus gedeputeerde Jean-Paul Peuskens.

Aan de Limburgse steden en gemeenten en politiezones werd gevraagd tijdelijk een geschikt terrein ter beschikking te stellen zodat lagere scholen in de eigen omgeving terecht kunnen. Verschillende partners gingen al in op deze vraag. “Veiligheid van kinderen in het verkeer waarborgen is een belangrijke taak die de lokale politie zeer ernstig neemt. Onze politiezone heeft daarom al verschillende jaren een  mobiel verkeers- en behendigheidspark dat de onderwijsinstellingen van Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken kosteloos kunnen ontlenen. Leerlingen kunnen hierdoor op een veilige en speelse manier hun fietsvaardigheden en verkeerskennis testen en bijschaven. We zijn dan ook onmiddellijk ingegaan op de vraag om onze politieloods open te stellen.”, aldus Steve Provost, korpschef lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

Ook de PXL is een belangrijke partner. Studenten uit de lerarenopleiding van de hogeschool PXL zullen werken aan een voor- en na-traject in de vorm van een educatief pakket. Daarnaast engageerde PXL Education zich om in de lerarenopleiding van kleuter-, lager en secundair onderwijs studenten op vrijwillige basis in te zetten voor de ondersteuning van de sessies.
“Een creatieve samenwerking die economische noodzaak koppelt aan didactische en maatschappelijke meerwaarde” aldus Marc Hermans van PXL.

Eerste stap naar veiligheidsbelevingscentrum

Het PLOT zet met dit initiatief een eerste stap in de richting van een veiligheidsbelevingscentrum. “Al geruime tijd wordt er achter de schermen hard gewerkt aan de ontwikkeling van een educatief concept waarin kinderen leren omgaan met allerhande risico’s in de hedendaagse samenleving, gaande van risico’s in het verkeer tot risico’s op het internet” laat Jacky Vastmans van het PLOT weten. De verkeerseducatie start al na de krokusvakantie van dit jaar.
Daarnaast zijn er plannen om naar senioren toe “veiligheidsnamiddagen” in het PLOT te organiseren.

Geïnteresseerde scholen of vrijwilligers kunnen contact opnemen met de dienst Mobiliteit en Routenetwerken van de Provincie Limburg.

Oproep aan vrijwilligers

Wat houdt het mobiele verkeerspark precies in? Het verkeerspark is bedoeld voor kinderen van het 5e en 6e leerjaar. De kinderen leggen, na een korte inleiding, met een go-cart een parcours af waarbij een politie-inspecteur hen bewust maakt van verkeersregels en hen leert omgaan met gevaren en risico’s in het verkeer. Elke leerling krijgt als herinnering een leuk gadget en de groeps-’winnaar’ krijgt een extra beloning. Aan de scholen wordt gevraagd dat zij ook  een beperkt voor- en natraject afleggen op eigen initiatief. De provincie stelt een eenvoudig educatief pakket ter beschikking van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.

Politie-inspecteur Jan Berden staat in voor de begeleiding van het verkeerspark. Hij zal ondersteund worden door een vaste kern van vrijwilligers. Na een eerste rondvraag door de politieschool meldden zich alvast enkele geïnteresseerde op rust gestelde politiefunctionarissen aan. Maar de initiatiefnemers doen via de pers ook een oproep tot vrijwilligers onder het brede publiek.

Klik op volgende link om het item over het nieuw verkeerspark te bekijken op TVL nieuws van 14 maart 2017  TVL nieuws

Meer informatie…

over het profiel en de taak van de gezochte vrijwilligers:

De taken van de vrijwilligers bestaan uit de begeleiding van de leerlingen en het helpen opbouwen en afbreken van het verkeerspark. Een verkeersles duurt 1,5 uur. De eerste les start om 9 uur. In de namiddag start de les om 13.30 uur. Per dag worden maximaal drie lessen gegeven, uitgezonderd op woensdag, dan worden er slechts 2 lessen (in de voormiddag) gegeven. Vanaf september 2017 zouden elke weekdag verkeerslessen plaatsvinden. De vrijwilligers ontvangen per les een vrijwilligersvergoeding van 11 euro, aangevuld met een kilometervergoeding. Verkeerskennis, een pedagogische achtergrond of andere ervaring op het vlak van verkeers- en/of mobiliteitseducatie zijn uiteraard een pluspunt, evenals het bezit van een rijbewijs BE.

over PLOT:

Het PLOT is de opleidingsinstelling van de provincie Limburg die veiligheidsprofessionals uit de publieke en private sector opleidt. Dit gebeurt in de departementen Politieschool, Brandweerschool en School voor Geneeskundige Hulp. Het PLOT beschikt over uitgebreide opleidingsinfrastructuur in Genk en leidt ook ter plaatse op bij de opdrachtgevers. Meer info: www.plot.be

over de Dienst Mobiliteit en Routenetwerken:

Deze provinciale dienst is voor Limburgse scholen een belangrijk aanspreekpunt voor duurzame en veilige woon-schoolverplaatsingen en voor verkeers- en mobiliteitseducatie. Zo kunnen scholen enerzijds via de Mobilim-subsidies financiële ondersteuning krijgen bij het realiseren van verkeers- en mobiliteitseducatieve projecten en anderzijds ook inhoudelijke ondersteuning op maat via de Mobitool (d.i. een digitale toepassing die het verplaatsingsgedrag van leerlingen analyseert en de bereikbaarheid van de school in kaart brengt) en via de gratis ontlening van heel wat lesmateriaal rond verkeer en mobiliteit.

Met het tijdschrift Mobi’scool informeert de dienst de Limburgse scholen jaarlijks gratis over het enorme aanbod aan materiaal, activiteiten en projecten rond veilig verkeer en duurzame mobiliteit. De dienst organiseert, i.s.m. de politiezones en de gemeenten, ook jaarlijks opleidingen voor verkeersbegeleiders waaronder de gemachtigde opzichters.

De dienst hecht veel belang aan samenwerking en delen van expertise op het vlak van verkeer en mobiliteit. Zo lanceerde zij vorig jaar een oproep naar de scholen om een Mobi’coach aan te stellen. Deze persoon is het aanspreekpunt en de coördinator rond verkeer en mobiliteit binnen de school, zowel voor de leerlingen, voor de (groot)ouders en de buurtbewoners, alsook voor de gemeenten en politiezones. Op die manier wil de dienst op termijn een netwerk van verkeers- en mobiliteitsverantwoordelijken uitbouwen. 

De dienst Mobiliteit en Routenetwerken is te bereiken op het tel.nr. 011 23 83 40 of via e-mail mobiliteit@limburg.be

Zie ook Verkeersvormingsklassen verlengd van 29-08-2016 op deze website.