Project ‘Natuur over Stapstenen’

Op zaterdag 30 april 2016 werd in Genk in de Kneippstraat (achterkant van het Sint-Jozefsinstituut) het project ‘Natuur over stapstenen’ officieel geopend.
Gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove was erbij.

Natuurverbindingen of ecologische verbindingen zijn belangrijk in een coherent natuurbeleid en alzo voor de toename van de biodiversiteit.
Stapstenen vormen daar een belangrijk onderdeel van”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Stapstenen zijn kleine vlakvormige landschapselementen met een oppervlak van 1 tot 5 hectare. Het zijn als het ware kleine leefgebieden binnen de verbindingszone.
De stapstenen zijn ingericht met elementen als een bosje, een poel, een stukje bloemrijk grasland of een moerasje.
Ze bevinden zich langs de verbindingszone op een regelmatige afstand van elkaar.

Het project ‘Natuur over Stapstenen’ wil enkele stapstenen realiseren binnen de natuurverbinding Het Wik - De Maten.
Het Wik en De Maten zijn twee belangrijke natuurgebieden binnen Genk met hoge ecologische topkwaliteit.
Deze gebieden liggen maar op enkele kilometers van elkaar. Toch vormt deze afstand en de bebouwing ertussen voor vele planten en dieren een onoverkomelijke barrière.
Nochtans moeten veel soorten hun leefgebied kunnen uitbreiden om te overleven.
Het project ‘Natuur over Stapstenen’ wil enkele stapstenen realiseren binnen de natuurverbinding Het Wik - De Maten: een stapsteen tussen de Peerdiefsweyer en de Kneippstraat en een stapsteen op het schoolterrein van het Sint-Jozefinstituut Bokrijk.

Het bos wordt gevarieerder en gezonder gemaakt met een open zone voor dieren, die voldoende zonlicht nodig hebben zoals vlinders, libellen, padden, kikkers, salamanders en hagedissen. In deze open corridor wordt een open bos en hooiland ontwikkeld waarin voldoende voedsel aanwezig is.
De vijvers en poelen worden een belangrijke rust- of woonplaats voor tal van soorten en bieden bescherming en voedsel. Het is belangrijk dat ze snel opwarmen.
De bomen rond de vijvers houden het zonlicht tegen en de blaadjes die in de vijver vallen zorgen voor verzuring en een dikke sliblaag (= verrijking van de bodem). Daarom worden de bomen rond de vijvers en poelen gekapt.

Belangrijk in dit project is dat diverse partners - de stad Genk, de vzw Natuurpunt, de Bosgroepen, de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), het departement Ruimte Vlaanderen en het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) - samenwerken. Bovendien is er de participatie van de school het Sint-Jozefsinstituut Bokrijk. Zo worden kinderen en jongeren maximaal betrokken bij het project. Maar de school stelt ook een gedeelte van de eigendom ter beschikking voor personen, die de aangelegde natuurwandeling willen maken. Dit kan eveneens buiten de schooluren als onderdeel van een groot natuurwandelpad.
Een mooi voorbeeld van een brede school wat op zoveel andere plaatsen zou kunnen.
Misschien moeten we actief op zoek gaan naar Limburgse scholen, die goed gelegen zijn om in mindere of meerdere mate mee te werken aan zo een stapsteen of natuurverbinding.”

 

Hieronder vindt u de perstekst.  


Zie http://www.sint-jozefinstituut.be/natuur-over-stapstenen/.

Zie onder andere Nieuw wandelpad in Bokrijk geopend op 1 mei 2016. www.genktv.be, 01-05-2016.  Nieuw educatief pad verbindt natuurreservaten De Maten & Het Wik. www.tvl.be,  Educatief wandelpad verbindt Genkse pareltjes van biodiversiteit. www.limburg-actueel.be, 29-04-2016.

Zie ook Creatieve natuurverbindingen van 09-05-2014 op deze website.